Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI ICEL, s.r.o.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre kúpu a dodanie tovarov spoločnosťou ICEL, s.r.o., Priemyselná 259, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 36628816, zapísaná v OR Okresného súdu BB, Oddiel:Sro, vložka č.9547/S

 

I. Úvodné ustanovenia


1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou ICEL s.r.o., so sídlom Priemyselná 259, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika,
IČO: 36628816, zapísaná v OR Okresného súdu BB, Oddiel: Sro, vložka č.9547/S

ako predávajúcim a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom (živnostníkom), ako kupujúcimi, ktorí za účelom podnikania kupujú tovar ponúkaný predávajúcim, a to prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.icel.sk.

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a aj objednávky a sú záväzné pre kúpno - predajný proces aj bez uzatvorenia samostatnej písomnej Zmluvy. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom ako aj týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP). Pokiaľ budú v osobitnej kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté podmienky odchylné od týchto VOP, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť znenie týchto VOP, pričom aktuálne znenie VOP predávajúceho bude uverejnené na internetovej stránke www.icel.sk.


II. Definície pojmov


2.1. Predávajúcim je spoločnosť ICEL s.r.o., so sídlom Priemyselná 259, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 36628816, zapísaná v OR Okresného súdu BB, Oddiel: Sro, vložka č.9547/S
(ďalej  „Predávajúci).

2.2. Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ - živnostník podľa zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona (ďalej „ Kupujúci“), ktorá kupuje tovar za účelom podnikania od Predávajúceho.

2.3. E-Shop. E-Shop je elektronický obchod spoločnosti ICEL s.r.o., ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.icel.sk a umožňuje nakupovanie ponúkaného tovaru.

2.4. Registráciou sa rozumie vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie identifikačných údajov o kupujúcom. Údaje označené vo formulári hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Úspešné vykonanie registrácie Kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu Predávajúceho, pričom s takouto registráciou sa môžu spájať aj určité výhody poskytované spoločnosťou ICEL s.r.o., (ako sú napr. zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v spoločnosti ICEL s.r.o. a pod.). V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa identifikačných údajov kupujúceho uvedených v elektronickom registračnom formulári je Kupujúci povinný ich pred každou objednávkou v užívateľskom prostredí aktualizovať. Súčasťou registrácie Kupujúceho je aj akceptácia VOP Predávajúceho, pričom akceptácia VOP Predávajúceho je podmienkou úspešnej registrácie.

2.5. Objednávkový formulár je elektronický formulár, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.icel.sk. a obsahuje identifikačné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.6. Elektronickou objednávkou sa rozumie: a) odoslaný elektronický objednávkový formulár, obsahujúci identifikáciu kupujúceho, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru. ako aj miesto dodania tovaru. Elektronická objednávka musí byť spracovaná a potvrdená systémom elektronického obchodu.

2.7. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci, ktoré Predávajúci aktuálne ponúka na predaj Kupujúcemu. Konkrétny druh tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy, je vždy presne definovaný v zmluve a/alebo v objednávke.

2.8. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorej predmetom je kúpa Tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom jeho e-shopu na internetovej stránke www.icel.sk uzatvorená v zmysle bodu 3.1 VOP

2.9.  Tovarom skladom sa rozumie tovar označený v e-shope ako tovar skladom.

2.10. Tovarom na objednávku sa rozumie tovar označený v e-shope ako tovar na objednávku.

2.11. Cenníkom sa rozumejú ceny uvedené v e-shope pri jednotlivých položkách tovarov.


III. OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY


3.1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme Kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez e-shop Predávajúceho (zaslaním vyplneného objednávkového formulára). Automatizovaným systémom zasielané „Oznámenie o prijatí objednávky“, ktoré Kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky Predávajúcim, nakoľko predmetné oznámenie má informatívny charakter za účelom informovania Kupujúceho o prijatí jeho objednávky v objednávkovom systéme e-shopu Predávajúceho.

3.2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho je e-mailové potvrdenie Predávajúceho zaslané Kupujúcemu o akceptovaní objednávky, pričom takejto akceptácii objednávky predchádza prijatie objednávky Kupujúceho (bod 3.1 VOP) a následné overenie dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny je Predávajúci povinný vyžiadať si od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka, a to pred samotným potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným akceptovaním objednávky Predávajúcim sa zmluvný vzťah (Kúpna zmluva) medzi Kupujúcim a Predávajúcim považuje za uzavretý.

Osobitné ustanovenia o uzavretí kúpnej zmluvy v prípade tovaru na zákazku a tovaru na objednávku

3.3. V prípade Tovaru na zákazku Predávajúci v akceptácii objednávky uvedie cenu a predpokladaný termín dodania tovaru. Kupujúci písomne potvrdí akceptáciu objednávky. Písomná forma je medzi stranami dodržaná aj v prípade, ak Kupujúci potvrdí akceptáciu objednávky elektronickými prostriedkami (napr. elektronická pošta). Platí, že kúpna zmluva je uzavretá dňom obdržania písomného potvrdenia akceptácie objednávky Kupujúcim. V prípade, ak Tovar na zákazku nie je dostupný, bude Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho informovať. V prípade, ak Kupujúci nepotvrdí akceptáciu objednávky Predávajúceho do 3 dní odo dňa obdržania akceptácie objednávky Kupujúcim, platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo.

3.4. V prípade Tovaru na objednávku Predávajúci v akceptácii objednávky uvedie predpokladaný termín dodania tovaru. Cena Tovaru na objednávku je uvedená pri jednotlivých položkách Tovaru na objednávku v e-shope. Kupujúci písomne potvrdí akceptáciu objednávky. Písomná forma je medzi stranami dodržaná aj v prípade, ak Kupujúci potvrdí akceptáciu objednávky elektronickými prostriedkami (napr. elektronická pošta). Platí, že kúpna zmluva je uzavretá dňom obdržania písomného potvrdenia akceptácie objednávky Kupujúcim. V prípade, ak Tovar na objednávku nie je dostupný, bude Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho informovať. V prípade, ak Kupujúci nepotvrdí akceptáciu objednávky Predávajúceho do 3 dní odo dňa obdržania akceptácie objednávky Kupujúcim, platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo.

3.5. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho, a to spôsobom určeným v bode 2.5 a 2.6 VOP. Kupujúci je pri objednávaní povinný vyplniť všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Za potvrdenie objednávky kupujúcim sa považuje kliknutie na políčka „kúpiť“ umiestneného v internetovom obchode (e-shop) Predávajúceho www.icel.sk. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

3.6. Predávajúci je povinný po doručení objednávky od Kupujúceho preveriť jej obsahové náležitosti a zistiť dostupnosť požadovaného tovaru. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na doplnenie objednávky, ktorá nebude mať základné obsahové náležitosti a určiť mu primeranú lehotu na jej doplnenie.

3.7. Predmetom objednávky môže byť:

a) katalógový Tovar – výrobky zaradené v sortimente Predávajúceho s uvedením názvu, objednávacieho kódu, popisu, mernej jednotky, ceny, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia výrobku,

b) neobvyklé množstvo katalógového tovaru – množstvo tovaru, ktoré prevyšuje priemerný mesačný predaj daného tovaru.

c) tovar, ktorý nie je v katalógu

3.8. V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru alebo môže Predávajúci nahradiť tento tovar tovarom v rovnakej kvalite a cenovej hladine (náhradné plnenie). Náhradné plnenie je potrebné odsúhlasiť s Kupujúcim e-mailom.

3.9. Ak nie je kupujúcim požadovaný tovar momentálne k dispozícii, Predávajúci oznámi túto skutočnosť spolu s predpokladaným termínom dodania tovaru a požiada Kupujúceho o jeho vyjadrenie.

3.10. Kupujúci je povinný sa k predpokladanému neskoršiemu termínu dodania tovaru vyjadriť najneskôr do 3 (slovom „troch“) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Predávajúceho o momentálnej nedostupnosti tovaru. Ak tak Kupujúci neurobí, bude sa objednávka v časti momentálne nedostupného tovaru považovať za záväznú, s tým, že tento tovar bude Kupujúcemu dodaný v predpokladanom neskoršom termíne.

3.11. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť správne a pravdivé identifikačné údaje. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Predávajúcemu v dôsledku uvedenia nepravdivých identifikačných údajov v objednávke.

3.12. Predávajúci má právo odmietnuť potvrdiť objednávku Kupujúceho v prípade, ak má Kupujúci v čase objednávky voči Predávajúcemu peňažné, alebo iné záväzky, ktoré sú po dátume splatnosti.

 

IV. Storno objednávky

 

4.1. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku kedykoľvek pred jej potvrdením bez udania dôvodu. Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne (na adresu spoločnosti), alebo e-mailom na adresu objednavky@icel.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že Kupujúci stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 6.1 VOP, Predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku" aj storno poplatok vo výške 30 % z jeho ceny a v prípade tovaru označeného v ponuke textom „ na zákazku“ aj storno poplatok vo výške 75% z jeho ceny.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v nižšie uvedených prípadoch:

a) nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky,

b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,

c) výrazným spôsobom sa zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.

V prípade, že ktorýkoľvek z vyššie uvedených prípadov pod písm. a) až c) tohto bodu nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi Kupujúcim a Predávajúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

 

V. Platobné podmienky a fakturácia

 

5.1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu za tovar odoslaný Predávajúcim na základe uzavretej Kúpnej zmluvy, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu, platnú v čase odoslania Objednávky, vrátane nákladov na doručenie tovaru. V prípade tovaru na zákazku je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Zákazkový tovar vo výške uvedenej v akceptácii objednávky Kupujúceho. Takto určenú kúpnu cenu Kupujúci písomne potvrdí, pričom písomná forma je medzi stranami dodržaná aj v prípade použitia elektronickej komunikácie (napr. elektronická pošta). V prípade nepotvrdenia kúpnej ceny Kupujúcim platí, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

Na základe údajov vyplnených v registračnom formulári na E-Shope Kupujúceho (bod 2.4 VOP) bude po akceptovaní objednávky Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho zaslaná faktúra, ktorou bude Kupujúcemu fakturovaná kúpna cena za ním objednaný tovar. Kópia faktúry v papierovej podobe bude kupujúcemu zaslaný aj spolu s objednaným tovarom. Kupujúci akceptáciou týchto VOP súhlasí s tým, aby mu Predávajúci zasielal faktúru v elektronickej forme (§ 71 ods.1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z.). Zaplatením kúpnej ceny za tovar ako aj nákladov na doručenie tovaru sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Predávajúceho, a to v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

5.2. Pre prípad porušenia povinnosti Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote splatnosti, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% denne z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania zo splnením zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti. Dotknutý účastník je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a domáhať sa náhrady všetkej spôsobenej škody vrátane jej časti presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu.

5.3. Ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru ani po doručenej písomnej výzve Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený zveriť vymáhanie pohľadávky tretej osobe alebo právnemu zástupcovi. Preukázateľné náklady za tieto služby je povinný Kupujúci Predávajúcemu nahradiť.

5.4. Ak nie je dohodnuté inak, faktúra sa Predávajúcemu doručuje formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu evidovanú u Predávajúceho ako fakturačný e-mail. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho doručovať faktúry prostredníctvom pošty.

5.5. Faktúra sa považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa jej preukázateľného odoslania formou elektronickej pošty Kupujúcemu na e-mailovú adresu evidovanú u Predávajúceho ako fakturačný e-mail. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu nedoručenie faktúry vystavenej elektronicky. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Kupujúcim nie je Predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a faktúra odoslaná elektronicky na adresu evidovanú u Predávajúceho ako fakturačný e-mail sa považuje za doručenú.

5.6. Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku tejto zmluvy nasledovne:

5.6.1. Prevodom na účet Predávajúceho uvedený na faktúre, v lehote splatnosti uvedenej na faktúre;

5.6.2. V hotovosti pri dodaní tovaru formou dobierky.

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny bude uvedený v objednávke Kupujúceho a potvrdením objednávky Predávajúci súhlasí so spôsobom zaplatenia kúpnej ceny (t.j. podľa bodu 5.6.1 alebo 5.6.2 týchto VOP).

 

VI. Dodanie tovaru

 

6.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar, a to:

a) v prípade tovaru označeného v ponuke textom "skladom" ??? najneskôr do 10 pracovných dní od akceptácie objednávky Kupujúceho.

b) v prípade tovaru označeného v ponuke textom „ na objednávku“ v lehote uvedenej v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

c) v prípade tovaru označeného v ponuke textom „ na zákazku“ v lehote uvedenej v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

6.2. Predávajúci môže Kupujúcemu dodať tovar:

a) sprístupnením tovaru v prevádzke Predávajúceho,

b) dodaním tovaru na adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke,

c) priamym odovzdaním prostredníctvom obchodného zástupcu Predávajúceho.

6.3. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru ak tovar nemohol dodať:

a) z dôvodu prekážky na strane Kupujúceho,

b) v prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením dojednanej zálohy, resp. preddavku,

c) v prípade neodvrátiteľnej objektívnej udalosti.

6.4. Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený jeho odovzdaním a prevzatím Kupujúcemu alebo osobe určenej Kupujúcim.

6.5. Ak objednávka bude obsahovať miesto dodania tovaru, tovar bude Kupujúcemu dodaný do miesta uvedeného v objednávke. Dopravu do miesta dodania v rámci Slovenskej republiky zabezpečuje Predávajúci alebo jeho externý dodávateľ, a to na náklady Kupujúceho.

6.6. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho dodaní.

6.7. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste. Za poverenú osobu sa považuje zároveň zamestnanec Kupujúceho v čase dodávky tovaru.

6.8. Ak bol tovar dodaný v rozpore s uzatvorenou Zmluvou podľa týchto VOP, Predávajúci dodá Kupujúcemu chýbajúce množstvo tovaru, prípadne mu dodá náhradný tovar zodpovedajúci zmluve; k tomu je však potrebný súhlas predchádzajúci súhlas kupujúceho.

6.8.1. Pri doručení zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či takto doručovaná zásielka nie je poškodená. Pri doručení zásielky prepravcom/kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom /porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

6.8.2. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá objednanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá objednanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky – postup podľa bodu 6.8.1.), je Kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

6.8.3. Kupujúci bude informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať doručovateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

6.9. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu spolu s tovarom aj daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom, pokiaľ nebola Kupujúcemu už faktúra doručená e-mailom.

6.10. Poštovné a balné pre dodávky na územie iných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (potvrdenej e-mailom) medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

6.11. Pri osobnom odbere objednaného tovaru v sídle spoločnosti sa poštovné neúčtuje.

6.12. Spoločnosť ICEL, s.r.o. si balné neúčtuje. V prípade, ak si Kupujúci v objednávke vymieni použitie špeciálneho obalu alebo spôsobu balenia, znáša náklady na takýto špeciálny obal alebo spôsob balenia Kupujúci.

6.13. Cenník distribučných nákladov za prepravu tovaru (nákladov na doručenie tovaru) sa nachádza na internetovej stránke Predávajúceho www.icel.sk.

6.14. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať tovar bez uvedenia dôvodu, uskladní tento tovar Predávajúci na náklady Kupujúceho podľa predpisov o zmluve o skladovaní v súlade s ustanovením § 527 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to po dobu 30 dní. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme ani v tejto dodatočnej lehote, je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody. Za náhradu škody sa považuje aj prípadný rozdiel medzi cenou, dohodnutou medzi Kupujúcim a Predávajúcim a cenou, za ktorú Predávajúci predá neprevzatý tovar tretej osobe.

6.15. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

VII. Reklamačný poriadok

 
Kupujúci prevzatím tovaru od spoločnosti ICEL s.r.o. SÚHLASÍ s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

 

ZÁRUČNÁ LEHOTA

 

 1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
   
 2. Pokiaľ nie je určené inak, je na tovar zakúpený v spoločnosti ICEL s.r.o., keď kupujúci je podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba, záručná doba na kvalitu tovaru stanovená na 12 mesiacov, s výnimkou náhradných dielov po oprave, pri ktorých je záručná doba stanovená na 6 mesiacov. Dlhšiu záručnú dobu poskytujeme výhradne v súlade so záručnou dobou výrobcu. V prípade, že kupujúci je fyzická osoba – nepodnikateľ, poskytne mu predávajúci záruku v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka,
  zákona č.40/1964 Zb. Záručné doby stanovuje §620.
   
 3. Kupujúci má právo uplatniť záruku iba na tovar, ktorý vykazuje chybu, vzťahuje sa naň záručná lehota a bol zakúpený
  vo firme ICEL s.r.o.
   
 4. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciu, ktoré sú v rozpore s návodom: na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením: na opotrebenie vecí spôsobené ich obvyklým používaním, na chybu ktorú spôsobil zákazník skladovaním alebo použitím zariadenia vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, na poškodenie, ktoré vzniklo vplyvom neodvratnej udalosti (napr. živelná pohroma), na veci predávané za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena, na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami, štítkami atď.
   
 5. Po vybavení oprávnenej reklamácii sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.
   
 6. Pri tovare, na ktorý sa vzťahuje doba trvanlivosti, platí namiesto dvojročnej záručnej doby, maximálna doba trvanlivosti, uvedená na obale výrobku.

PODMIENKY REKLAMÁCIE

 1. Spoločnosť ICEL s.r.o. nezodpovedá za chyby, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. Ide o veci použité, nezodpovedá naša spoločnosť za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
 2. Právo na uplatnenie reklamácie zaniká, pokiaľ nebola reklamácia uplatnená v záručnej dobe preukázateľným spôsobom – písomnou formou.
 3.  Spoločnosť ICEL s.r.o., nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktu, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd spôsobených vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou, či montážou v neodbornom servise.

POSTUP REKLAMÁCIE

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajňa spoločnosti ICEL s.r.o., na adrese :

                         Priemyselná 259, 965 01 Ladomerská Vieska.

K uplatneniu reklamácie je vo všetkých prípadoch nevyhnutné spraviť nasledujúce:

- bez odkladu zistenú chybu oznámiť a pokiaľ to okolnosti a charakter použitia   reklamovaného tovaru umožňuje zamedziť jeho ďalšiemu                   používaniu. V opačnom prípade sa kupujúci vystavuje riziku, že nebude možno objektívne posúdiť reklamovanú chybu tovaru a okolnosti jej               vzniku.  
- odovzdať reklamovaný tovar kompletný, s kompletnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený nijak inak a v originálnom balení.  
- odovzdať doklad o kúpe tovaru vystavený predávajúcim pre kupujúceho tj.faktúru alebo  pokladničný doklad.  
- odovzdať písomné oznámenie o zistených chybách tovaru. Je potrebné uviesť zistené chyby – o aké chyby sa jedná, ako sa prejavujú a nárok, ktorý v dôsledku výskytu chýb uplatňuje. Pokiaľ kupujúci toto neurobí, je spoločnosť ICEL s.r.o., oprávnená reklamáciu odmietnuť!

a. Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby vybaví zodpovedný pracovník v spoločnosti ICEL s.r.o. a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu v stanovenom termíne.

b. Pokiaľ si zákazník nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol povinný ju vyzdvihnúť, má spoločnosť ICEL s.r.o., právo vec predať.

c. Prípadné reklamácie vybavujeme v súlade s občianskym zákonom o ochrane spotrebiteľa a to v lehote stanovenej týmto zákonom.

JEDNOTLIVÉ PRÍPADY REKLAMÁCIE

 1. ODSTRÁNITEĽNÁ VADA – ak ide u reklamovaného tovaru o chybu, ktorú ide odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné a riadne odstránenie. Záručná doba začne znovu platiť od dátumu prevzatia opraveného tovaru reklamujúcim a vzťahuje sa na opravenú časť tovaru.
 2. NEODSTRÁNITEĽNÁ VADA – ak ide u reklamovaného tovaru o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bol tovar používaný v plnom rozsahu ako tovar bez chyby, má zákazník právo na výmenu tovaru za rovnaký kus, prípadne na vrátenie peňazí. Záručná lehota začne platiť znovu odo dňa prevzatia náhradného tovaru. Pokiaľ predmetom výmeny je len súčasť nejakého tovaru, platí nová záručná doba len na túto vymenenú časť.
 3. REKLAMÁCIA TOVARU POŠKODENÉHO PRI PREPRAVE – Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar bezprostredne pri jeho zakúpení - prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu tovaru, ktoré však nebráni plnej funkčnosti tovaru, má kupujúci po dohode s predávajúcim právo na poskytnutie zľavy.
 4. REKLAMÁCIA MECHANICKÉHO POŠKODENIA VÝROBKU – Reklamácia mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo viditeľné pri prevzatí, je nutné uplatniť okamžite po ich zistení, tj ihneď po prvom použití výrobku(prvým použitím sa rozumie nasledujúci pracovný deň). Neskoršia reklamácia mechanického poškodenia výrobku bude považovaná za chybu spôsobenú kupujúcim a reklamácia bude automaticky zamietnutá.
 5. REKLAMÁCIA NEZROVNALOSTÍ V MNOŽSTVE ČI DRUHU TOVARU – Riadnym prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že riadne prekontroloval množstvo aj druh tovaru, ktorý si objednal. Neskoršia reklamácia musí byť riešená okamžite, najneskoršie však do troch pracovných dní odo dňa prevzatia a to zásadne po dohode s predávajúcim.
   

VIII. Ochrana osobných údajov

 

8.1. Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, ako aj za účelom zhromažďovania a používaním informácií o nákupoch Kupujúceho, a to elektronickými prostriedkami. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

9.1. Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy a o ktorých sa dozvedia v súvislosti s jej plnením, a zároveň súhlasia s tým že ich nebudú rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany. Záväzok mlčanlivosti zmluvných strán platí aj po skončení platnosti uzatvorenej zmluvy.

9.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy s Predávajúcim.

9.3. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho www.icel.sk. v deň odoslania objednávky Kupujúcim. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov ako aj VOP Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

 

X. Platnosť a účinnosť VOP

 

10.1. Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.